SYDVEST -> Vedtægterne

Vedtægter for Idræts- og Kultur Fonden Sydvest

INDHOLDSFORTEGNELSE
§ 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTERE
§ 2. FORMÅL
§ 3. KAPITAL
§ 4. INDTÆGTER
§ 5. FORMUEFORVALTNING
§ 6. GÆLDSFORPLIGTELSER - LÅN
§ 7. UDDELINGER
§ 8. BESTYRELSEN
§ 9. BUDGET, REGNSKAB OG REVISION
§ 10. TEGNINGSREGEL
§ 11. FUNDATSÆNDRINGER
§ 12. OPLØSNING & FUSION


§ 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTERE

1.1. Den erhvervsdrivende fonds navn er ”Idræts- og Kultur Fonden Sydvest”.

1.2. Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune, og dens værneting er Retten i Esbjerg. Fondens adresse er Stormgade 50, 6700 Esbjerg.

1.3. Fondens stiftere er: Tjæreborg Idrætsforening og Tjæreborg Gymnastikforening


§ 2. FORMÅL

2.1. Fonden har til formål at støtte etablering af faciliteter i Tjæreborg området, hvor aktiviteter kan udøves af børn, unge og andre medborgere bosiddende i primært Esbjerg kommune. Fonden har som 1. Prioritet til formål at tilvejebringe midler til etablering af Multihal med tilhørende faciliteter som understøtter det overordnede formål hvorved kommunens borgere har adgang til idræts- og kultur tilbud som kan iværksættes i de pågældende faciliteter som fonden kan yde støtte til.

2.2. Fondens formål kan opnås ved selv at iværksætte initiativer, indgå samarbejde med andre
parter og/eller yde støtte til projekter, som opfylder fondens formål. Støtte kan ydes i form af hel eller delvis tilskud, eller udlån af midler på favorable vilkår.

2.3. Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet bestyrelsen alene afgør, hvem der skal komme i betragtning, ligesom ingen del af fondens midler, hverken dens formue eller udbytte heraf, nogensinde kan udlånes, udbetales eller tilbagebetales til stifterne eller andre bidragydere.


§ 3. KAPITAL

3.1. Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 300.000,00.

3.2. Kapitalen tilvejebringes ved kontant indbetaling.

3.3. Fondens samlede formue udgør ved stiftelsen i alt kr. 300.000,00.

3.4. Bestyrelsen kan bestemme, at beløb/aktiver skal henlægges til fondens grundkapital.

3.5. Adskillelse af grundkapital og rådighedskapital sker ved postering på passivsiden i status.


§ 4. INDTÆGTER

4.1. Fondens indtægter består af afkast af fondens kapital, herunder udbytte, rente samt andre løbende ydelser, og hvad der tilfalder fonden ved arv eller gave.


§ 5. FORMUEFORVALTNING

5.1. Fondens formue forvaltes af fondsbestyrelsen i overensstemmelse med fondens fundats og under iagttagelse af bestemmelserne i fondslovgivningen.

5.2. Ved anbringelse af fondens formue skal bestyrelsen tage rimelige hensyn til formuens afkast og formuens bevarelse.

5.3. Der gælder i øvrigt ingen begrænsninger for de aktiver, hvori formuen kan anbringes.

5.4. Ønskes fondens midler anbragt i fast ejendom, obligationer, aktier, anparter, pantebreve eller på anden måde, der forudsættes ikke at have spekulativ karakter, skal bestyrelsen efter nærmere overvejelse træffe beslutning herom og foretage de nødvendige sikringsakter i relation til aktiverne alt efter deres karakter. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på fondens navn og placeres i et anerkendt pengeinstitut efter bestyrelsens nærmere beslutning.

5.5. Fondens kontante midler skal indestå på en konto oprettet i fondens navn i et af bestyrelsen valgt anerkendt pengeinstitut.

5.6. Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

5.7. Dersom der måtte lides tab på grundkapitalen, skal om nødvendigt hele det årlige nettooverskud, således som dette opgøres af fondens revisor, anvendes til retablering af grundkapitalen.

5.8. Skulle retableringen ikke kunne ske fuldt ud på ovennævnte måde, skal rådighedskapitalen i øvrigt anvendes i det omfang, dette måtte være nødvendigt.

5.9. Hvis rådighedskapitalen i øvrigt ikke skulle vise sig tilstrækkelig til retableringen, skal fondens årlige nettooverskud alene anvendes til retableringen i det antal år, der måtte være nødvendigt for at retablere grundkapitalen fuldt ud.

5.10. Såfremt fonden taber halvdelen af grundkapitalen, skal bestyrelsen foranledige afholdt bestyrelsesmøde
senest 3 måneder efter, at tabet er konstateret. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen
redegøre for fondens økonomiske stilling, og stille forslag til grundkapitalens fulde
dækning. Alternativt skal bestyrelsen stille forslag om fondens opløsning.

5.11. Nedsættelse af grundkapitalen kan desuden alene ske efter forudgående tilladelse fra Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen og på anbefaling af selskabets revisor til opnåelse af selskabets formål eller dækning af underskud.

5.12. Nedsættes grundkapitalen til et beløb under kr. 300.000,00, skal bestyrelsen stille forslag om fondens opløsning.

5.13. Beslutning om forhøjelse af grundkapitalen kan ske ved bestyrelsens beslutning herom og under iagttagelse af reglerne i lov om erhvervsdrivende fonde §10.


§ 6. GÆLDSFORPLIGTELSER - LÅN

6.1. Fonden kan kun pådrage sig gældsforpligtelser, såfremt dette kan tiltrædes af en enig bestyrelse og sker til opnåelse af fondens formål. Til sikkerhed for sådanne gældsforpligtelser kan gives pant i de fonden tilhørende aktiver.


§ 7. UDDELINGER

7.1. Ud fra et frit skøn eller i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet afgør fondens bestyrelse, hvilken del af fondens årlige nettoindtægt der skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, jf. dog begrænsningerne i pkt. 5.

7.2. Den del af nettoindtægten, der ikke anvendes til opfyldelse af formålet, kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller overføres til rådighedskapitalen.


§ 8. BESTYRELSEN

8.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

8.2. Tjæreborg Idrætsforening udpeger to medlemmer og Tjæreborg Gymnastikforening udpeger 2 medlemmer Disse medlemmer udpeger herefter et af stifterkredsen uafhængigt medlem af bestyrelsen. Dette medlem skal primært vælges som repræsentant for Esbjerg Kommune, alternativt Sneum-Tjæreborg Lokalråd, eller anden person som kan repræsentere - og har interesse for udvikling af Kultur og Idræt i kommunen.

8.3. Medlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudnævnes.

8.4. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløb af den toårige periode udpeger den forening vedkommende var udpeget af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af perioden.

8.5. Såfremt andet ikke er bestemt i disse vedtægter træffer bestyrelsen afgørelser med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 af i alt 5 er tilstede.

8.6. Bestyrelsen vælger en formand af sin midte.

8.7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

8.8. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

8.9. Bestyrelsen varetager fondens drift og sørger for afholdelse af de dermed forbundne omkostninger.


§ 9. BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

9.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.2. Det første regnskabsår løber fra fondens stiftelse til den 31/12 2009.

9.3. Senest 3 måneder inden hvert regnskabsårs påbegyndelse udarbejdes et budget for det kommende år.

9.4. Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, aktuelt: PricewaterhouseCoopers.

9.5. Årsregnskabet skal opgøres således som god forretningsskik tilsiger og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende fondslovgivning. Af årsregnskabet skal fremgå, hvordan der er disponeret i overensstemmelse med nærværende fundats.


§ 10. TEGNINGSREGEL

10.1. Fonden forpligtes ved underskrift af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

10.2. Bestyrelsen kan meddele skriftlig prokura.


§ 11. FUNDATSÆNDRINGER

11.1. Fondens vedtægter kan – under forudsætning af Fondsmyndighedernes efterfølgende godkendelse – ændres, såfremt et flertal på mindst 5 medlemmer af bestyrelsen træffer beslutning herom.

11.2. Ved ændringer af fundatsen har bestyrelsen pligt til at påse, at fundatsen i sin ændrede form opfylder de til enhver tid gældende lovregler.


§ 12. OPLØSNING

12.1. Fondens opløsning eller fusion med en anden fond kan kun ske med fondsmyndighedens samtykke og efter enstemmig beslutning af fondens bestyrelse.

12.2. Såfremt fonden opløses, skal den på opløsningstidspunktet værende formue fordeles af bestyrelsen i overensstemmelse med fondens formål, herunder skal et likvidationsprovenue ved opløsning tilfalde en anden forening, religiøs samfund mv, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almentvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at midlerne ingensinde tilbageføres til stifterne eller andre bidragsydere, samlevere, ægtefæller og børn.

12.3. Opløsning kan endvidere ske, såfremt bestyrelsen skønner, at fondens formål ikke længere lader sig efterleve, eller at formålet er blevet åbenbart unyttigt, utidssvarende eller unyttigt, utidssvarende eller unødvendigt eller på anden måde savner fornuft i forhold til situationen på tidspunktet for fondens stiftelse.


Således vedtaget på det stiftende bestyrelsesmøde

Esbjerg, den xx/xx-09

For Tjæreborg Idrætsforening:
Mikkel Christiansen
Jens Peter Jensen
Alice Christensen
Brian Kristensen
Flemming Nielsen

For Tjæreborg Gymnastikforening
Hans Godske
Jette Lambertsen
Eva Nikolaisen
Dorthea Aakjær


  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg