Lokalråd -> Vedtægter

Vedtægter for Sneum - Tjæreborg Lokalråd


Du kan på denne side se vedtægterne for Sneum - Tjæreborg Lokalråd

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 23/4 1998 + tilføjede ændringer i § 4 og § 9 i henhold til Byrådets godkendelse den 22/6 1998.

Vedtaget på fællesrådsmødet den 23/11 2010, tilføjet ændring i § 1. navn ændres fra Fællesråd til Lokalråd.

Download vedtægterne ved at trykke her (pdf).

§ 1 Formål

Rådets navn er Sneum-Tjæreborg Lokalråd.

Det er Lokalrådets formål at virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen og miljøet i området.

Det er herunder et formål for Lokalrådet at fremme områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.

§ 2 Afgrænsning

Lokalrådet virker inden for Sneum-Tjæreborg Sogne.


§ 3 Sammensætning

Antallet af medlemmer i Lokalrådet er 9 personer.

Hvert medlem skal have mindst 2 suppleanter.

Følgende foreninger og bestyrelser med adresse i Sneum-Tjæreborg sogne kan udpege 1 medlem (idrætsforeningerne dog 2 medlemmer) og 2 suppleanter:

- Skolebestyrelse
- Daginstitutionsbestyrelser
- Menighedsråd
- Ældreområdet
- Kultur- og fritidsforeninger
- Idrætsforeninger
- Bolig- og grundejerforeninger
- Borgerforeninger


§ 4 Udpegning / Valg

Lokalrådets funktionsperiode følger byrådsperioden. Senest den 1/10 i valgåret anmoder Lokalrådet ovennævnte foreninger og bestyrelser om at vælge / udpege medlemmer og suppleanter i overensstemmelse med vedtægterne.

Anmodningen sker pr. brev og via annonce i dagspressen, og valget / udpegningen af medlemmer og suppleanter skal finde sted inden 15/12 i valgåret.

Undlader en forening eller bestyrelse i interesseområdet i henhold til vedtægterne at udpege / vælge medlem og suppleanter til Lokalrådet inden den 1. januar (dvs. den 1. dag i ny funktionsperiode) kan Lokalrådet søge Esbjerg Byråd om dispensation fra vedtægterne i op til 3 måneder med hensyn til antallet af rådsmedlemmer.

Hvis grundlaget for et medlems valgbarhed falder bort, eller et medlem i øvrigt får lovligt forfald i en længere periode, indtræder suppleanten og en ny suppleant vælges / udpeges efter opfordring fra Lokalrådet af den / de berørte foreninger.

§ 5 Valgbarhed

Medlemmer af Lokalrådet skal vedvarende have bopæl i Sneum Tjæreborg Sogne eller i Ålbæk-området.

Ansatte i repræsenterede interesseområder må ikke udpeges / vælges til Lokalrådet.

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har overordnede ledende funktioner, kan ikke vælges til Lokalrådet.

§ 6 Ansvar

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første møde efter ny sammensætning.

Formanden for det afgående Lokalråd indkalder det nye Lokalråd til det første møde senest 14 dage efter, at det nye Lokalråd er sammensat.

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Lokalråddet indkalder til offentligt orienteringsmøde mindst i gang om året.

Formanden tegner Lokalrådet over for myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.

Umiddelbart efter konstitueringen har fundet sted, meddeles
sammensætningen og konstitueringen til Esbjerg Kommune.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Rådets møder er lukkede møder.


§ 7 Kassereren

Kassereren fører regnskab med Lokalrådets midler og fremlægger regnskabet på det årlige orienteringsmøde.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 8 Sekretæren

Sekretæren skat føre en beslutningsprotokol over møderne.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske, hvis Lokalrådet beslutter en ændring og efterfølgende får den godkendt på et fælles møde for alle foreninger og institutioner.

Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet hver af de i paragraf 3 nævnte grupper af foreninger og bestyrelser tildeles højst 2 stemmer.

§ 10 Nedlæggelse

Hvis der i Lokalrådet er to tredjedeles flertal for en nedlæggelse, indkalder Lokalrådet til et fællesmøde med dette ene punkt på dagsordenen.

Ved dette møde tildeles hver forening / institution i stemme.

Hvis der på fællesmødet blandt de fremmødte er to tredjedeles flertal for en nedlæggelse, da nedlægges Lokalrådet.

En eventuel formue overgår til almene formål i området.

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg