SYDVEST -> Gaver til fonden

Gaver

Fonden er godkendt af SKAT til at modtage gaver efter ligningslovens §8 A.

Det betyder, at gavegiveren kan opnå fradrag på selvangivelsen inden for ligningslovens § 8A.

Fondens Kontonr er 3203 10978637

Hvis der ønskes skattefradrag skal CPR-nummer oplyses.


Ligningslovens § 8A - bemærkninger

Gavetilsat for et eneklt år.

De første 500 kr. er ikke fradragsberettigede. Her er tale om fradrag efter ligningslovens § 8A, hvor gaven er givet frivilligt og uden krav om modydelse.

For at du kan få fradrag, skal den velgørende forening være godkendt af SKAT til at modtage gaver og/eller ydelser med fradragsret, og foreningen skal have indberettet beløbet til SKAT.

Alle beløb på minimum 500 kr. til foreninger, som du i løbet af kalenderåret har givet en gave, er fradragsberettigede - bortset fra et samlet bundfradrag på 500 kr.

Det forudsættes, at de pågældende foreninger har indberettet beløbene til SKAT.

Det maksimale fradrag for 2009 er på 14.500 kr.

Det får du, når du samlet har givet gaver for 15.000 kr. i 2009.

Bemærk, at beløbet reguleres hvert år.


Ligningslovens § 8A - Lov teksten

§ 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Det er en forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte forening, stiftelse, institution m.v. i det pågældende indkomstår har andraget mindst 500 kr. Fradrag kan endvidere kun indrømmes for det beløb, hvormed de gaver, som herefter kommer i betragtning, tilsammen overstiger 500 kr. årligt, og det kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på 3.900 kr., som reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fradragsret er betinget af, at told- og skatteforvaltningen for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 1. Godkendelse kan første gang meddeles med virkning for gaver ydet i kalenderåret 1960. Andragende om godkendelse for 1961 og følgende kalenderår skal fremsættes inden den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket godkendelsen første gang skal have virkning.

Stk. 3. 22) Gaver, der er fradraget efter § 8 S, kan ikke fradrages efter stk. 1 og 2.

Skatteministeriet, den 24. oktober 2005

Beløbsgrænse 2009:

- mindstebeløb for fradragsberettiget gave: 500,-
- ikke fradragsberettiget bundbeløb: 500,-

- maks. fradragsbeløb pr. år: 14.500


  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg