Multihal i Tjæreborg -> Ansøgning

Ansøgning om tilskud til opførelse af multihal i Tjæreborg
Tjæreborg den 12. maj 2005

Ansøgning om tilskud til opførelse af multihal i Tjæreborg .

Styregruppen for ”projekt Multihal i Tjæreborg?” ansøger Esbjerg Kommune om tilskud til at opføre en Multihal i Tjæreborg.

Indledning.

Den eksisterende skolehal er opført i 1978 i forbindelse med en større udvidelse af Tjæreborg skole.
Hallen indeholder omklædningsfaciliteter, toiletter, teknikrum, depotrum og klublokale for Tjæreborg Gymnastikforening (TGF).
Udviklingen i idrætslivet har skabt et øget pres på hallen. Succesen har indhentet os.

Ønsket om en udvidelse af hallens kapacitet er tidligere udtrykt i andre sammenhænge. Ved direkte henvendelse til Esbjerg kommune i 96 / 97, i 2000 og som et ønske formuleret af Sneum – Tjæreborg Fællesråd i Esbjerg kommunes Landdistriktspolitik for 2000.

Brugerne af den eksisterende hal er primært skolen, Tjæreborg Gymnastikforening (TGF) og Tjæreborg Idrætsforening (TIF).
Uden for skoletid er hallen i sæsonen på hverdage booket af TGF fra kl. 14.45 – 23.00, og TIF lørdage kl. 08.00 - 12.00, samt søndage kl.18.00 –22.00.
Den resterende tid i weekenderne er forbeholdt turneringer og stævner.
TGF har ca. 740 medlemmer og TIF har ca. 400 medlemmer. Ca. 2/3 af medlemmerne er i aldersgruppen 0 – 15 år

Gennem sæsonen bruges hallen til fælles idrætsfest, sportsfest og julemesse.

Der er et ønske om at kunne udvikle de traditionelle idrætsgrene som f.eks. fodbold, håndbold, badminton, gymnastik.
Samtidig er der løbende ønsker fra omgivelserne, om at kunne tilbyde andre idrætsformer og kulturelle aktiviteter.
Det drejer sig om kampsport, bordtennis, basketball og volleyball og mulighed for indendørs fodbold på hverdage.

Der er stor søgning på hold for aldersgruppen 0 – 15 år. For de mindste er der et behov for at benytte hallen på samme tidspunkter bl.a. hensyn til sengetider.
Det er nødvendigt at tage gangarealer på skolen i brug til opvarmning for at kunne udnytte hallen optimalt. Selv i disse tilfælde betyder det, at håndboldhold kun træner en gang om ugen.
Gymnastikhold for aldersgruppen 0 - 8 år består ofte af mellem 45 –60 børn og håndboldhold for
6 – 8 år må ofte træne flere årgange sammen for at få tid i hallen. En opdeling af holdene er ikke altid muligt. Hvis der skal være gode betingelser for nogle børnehold betyder det, at andre børnehold må vige pladsen. For at få plads til ældregymnastikken med et hold på 80 deltagere er det nødvendigt, at låne af skolens skema i formiddagstimerne. Alternativet er at andre hold må vige pladsen.
Tjæreborg - hallen dækker i øjeblikket ikke behovet. Det er derfor et ønske, at der sker en udvidelse af de eksisterende faciliteter.

Det er vigtigt for Tjæreborg, at der lokalt er idræts- og kulturfaciliteter som kan tilgodese børn – og unge samt deres familier med alsidige tilbud. Gerne så der er mulighed for at hele familien kan være aktive på en gang.
Hallen rummer i øjeblikket ikke gode muligheder for, at forskellige aktiviteter kan være der i samme tidsrum. Det er således ikke muligt, at tilbyde familierne aktiviteter på samme tid i hallen.

Det er vores opfattelse at Tjæreborg er et attraktivt og trygt sted at flytte til bl.a. i kraft af det aktive idræts – og kulturliv, som er opbygget gennem mange år. Det er vores opfattelse at bl.a. de aktive foreninger er med til at begrænse vold, hærværk mv.

Den forsatte udbygning af Tjæreborg med nye parcelhuse og andelsboliger med tilhørende tilflytning af familier med børn og unge lægger yderligere pres på de eksisterende faciliteter.

For at fastholde Tjæreborg som attraktivt område for de nuværende og kommende borgere er det efter styregruppens opfattelse vigtigt at der sker en realisering af

”Tjæreborg Idræts- og Kulturhus”

Det er derfor vores håb at Esbjerg kommune vil støtte opførelsen af en multihal og medvirke til at Tjæreborg forsat vedbliver at være et område i udvikling og med trygge rammer og alsidige idrætslige og kulturelle muligheder for børn, unge og deres familier.

Behovsundersøgelse:

I oktober 2003 besluttede TGF at søge Esbjerg Kommune endnu en gang og medvirke til at udarbejde et projekt til brug ved ansøgning. I marts 2004 blev der nedsat en styregruppe bestående af:

· Hans Godske, TGF
· Mikkel Christiansen, TIF
· Flemming Nielsen, Tjæreborg skole
· Ole Madsen, Frøs Herred Sparekasse
· Harri Pedersen, Sydbank
· Jørgen Mathiasen, byggesagkyndig

Projektets formål er:
at forbedre kultur – og fritidsfaciliteterne i Tjæreborg ved at opføre en ”Multihal” i forbindelse med den eksisterende skolehal.
”Multihallen” skal aflaste den nuværende skolehal til gavn for kultur- og fritidslivet.
Udvidelse af rammerne skal ske ud fra behov og ønsker fra idrætsklubberne – men samtidig skal der lyttes til ønsker fra skolen, andre foreninger, nævn og råd.
Rammene der etableres skal være af en karakter, som kan rumme de eksisterende idrætsformer – men gerne med en fleksibilitet så andre nye idræts, fritids – og kulturaktiviteter kan tilgodeses.

Styregruppen har foretaget en behovsundersøgelse med en efterfølgende analyse.
Behovsanalysen er lavet ud fra hvad der konkret ønskes fra:

- Tjæreborg Idrætsforening
- Tjæreborg Gymnastikforening
- Tjæreborg Skole
- Brev fremsendt til andre foreninger, råd og nævn. ( eksempel vedlagt som bilag xx)

Følgende har fået brev om ønsker og behov:

- Sneum – Tjæreborg Fællesråd
- Tjæreborg Borgerforening
- Dagplejen via den tilsynsførende
- Børnehaverne via leder og bestyrelser
- Tjæreborg skoles skolebestyrelse og elevråd
- Menighedsrådet
- Tjæreborg FDF
- Tjæreborg Husholdningsforening
- Dans på Ældrecentre

Det samlede billede af analysen er, at der fra idrætsforeningernes side er et ønske om bedre muligheder for at tilgodese deres medlemmer og tilbyde ny alsidige og attraktive tilbud.
Dem der har svaret på brevet har for 80 % vedkommende peget på, at der, udover det rent idrætslige, også bliver mulighed for teater, drama, koncerter, kor, sang og lignende.
Det har også været et ønske fra daginstitutionerne at have et sted, hvor de kan mødes samlet til f.eks. teater og andre fællesarrangementer gerne i samarbejde med skolen
Eksempler på svar fra bl.a. Sneum- Tjærebrog Fællesråd og skolen er vedlagt som bilag 1 a-d

Behovsanalysen har resulteret i et ideoplæg udarbejdet af arkitekt Jørgen Knippel.
Ideoplægget er vedlagt som bilag 2 ( enkelte sider i kopi og et originalt)

En multihal vil omfatte en
- ny multihal med mulighed for teater, korarrangementer og idræt
- depotrum
- ændring af eksisterende klublokale for Tjæreborg Gymnastikforening
- cafemiljø, der vil skabe sammenhæng mellem eksisterende og ny bygning
- ny hovedindgang
- ændring af omklædningsfaciliteter

I forbindelse med en ændring af klublokalefaciliteter vil der kunne skabes mulighed for et samarbejde mellem TGF og skolen om lån af klubhusets cafeteriafunktion til kantine for skolens elever. En mulighed for teater og drama vil også komme skole og institutioner til gode.

Multihallen vil sammen med den eksisterende hal danne ”Tjæreborg Idræts – og Kulturhus”.
Derved dannes rammen for socialt samvær på tværs af aldersgrupper og på tværs af aktiviteter.
Der skabes en fysisk forbindelse mellem de to bygninger og der skabes en foyer-cafe, der samler funktionerne- både fysisk – men også så man bliver en del af et fællesskab.
Byggeriet tænkes opført i facader af mørke plader med store vinduespartier, der åbner op til de mangfoldige udendørs aktiviteter og arealer med bl.a. boldbaner, hoppepude, beachvolley og tennisbane.


Budget:

På baggrund af dialogen med Esbjerg kommune og det foreliggende ideoplæg har vi været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om støtte til opførelse af huset. De har i første omgang haft mindre forslag til ændringer, men vil først tage endelig stilling til vores projekt efter resultaterne af en landsdækkende arkitektkonkurrence om ombygning af idrætshaller, der offentliggøres i starten af juni.
Vi har en aftale om, at konsulenter fra Lokale- og Anlægsfonden besøger os i slutningen af juni for en yderligere dialog.
Styregruppen har fået 45.000,- kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til bl.a. udarbejdelse af endeligt projekt.

I forhold til det vedlagte ideoplæg vil budgetoverslaget for byggeriet være:

Ombygning af ca. 200 kvadratmenter samt nybygning af ca. 1000 kvadratmeter
Med en kvadratmeterpris på 7000,-kr. eksl. moms
indeholdende inventar, udbud, projektering, og byggestyring: 8,4 mil. kr. eksl. moms
Inventar, musikanlæg, mobil scene o.lign. 0,5 mil. kr. eksl. moms
I alt: 8,9 mil. kr. eksl. moms  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg